Scheduled group seminars

 

29/09/2017

Maithilli

DM109

06/10/2017

Jessica

DM109

13/10/2017

Yang Shao

DM109

20/10/2017

No Group Meeting

DM109

03/11/2017

Emanuela

DM109

10/11/2017

Franco

DM109

17/11/2017

Dieuwertje

DM109

24/11/2017

Derek

04.28 LMUY

01/12/2017

Jan Paul

04.28 LMUY

08/12/2017

Faezeh

DM109

15/12/2017

Huub

DM109

12/01/2018

Xinmeng

04.28 LMUY

19/01/2018

Zhongwu

DM109

26/01/2018

Anjali

DM109

02/02/2018

Agur

DM109

09/02/2018

Remco

DM119

16/02/2018

Rubin

DM109

23/02/2018

Alia

DM109

02/03/2018

Fatemeh

DM109

09/03/2018

Jessica

DM109

16/03/2018

Yang Shao

DM119

23/03/2018

Maithilli

DM109

06/04/2018

Emanuela

DM013

13/04/2018

Franco

DM109

20/04/2018

Dieuwertje

DM109

04/05/2018

Jasmijn

DM109

 

28/09/2017